Thursday, June 14, 2012

Dua Arti dalam Bahasa Yunani untuk kata “Firman”

Firman dapat diartikan dalam dua cara dalam bahasa Yunani asli yaitu Logos dan Rhema. Logos adalah firman Allah yang tertulis, ayat-ayat Alkitab. Rhema adalah firman yang dihidupkan (suatu firman dari Alkitab yang diterangi, atau firman yang lainnya).

Logos adalah firman yang telah diucapkan atau firman Allah yang telah dikatakan. Yakobus 1:21 memerintahkan agar kita “menerima dengan lemah lembut logos yang tertanam di dalam hati, yang berkuasa menyelamatkan jiwa”. 

Ayat-ayat lain di mana kata “logos” dipakai: Mrk. 7:13; Luk. 3:4; Yoh. 8:31; 15:3; Kis. 20:35; Kol. 3:16; 1 Ptr. 1:27; Why. 6:9, dll.

Rhema adalah firman Allah yang sedang dikatakan-Nya. Firman rhema adalah suatu firman pilihan Allah, yang spesifik, yang dihidupkan. Sering kali rhema datang dari firman logos (yang tertulis), atau dari karunia-karunia Roh yang lain, tetapi rhema tidak perna berlawanan dengan Firman yang tertulis. Sebuah firman rhema adalah firman dari Allah kepada kita yang di khususkan untuk saat ini. 

Dalam Matius 4:4 di mana Kristus berkata. “Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap rhema yang keluar dari mulut Allah. “Manusia diajari untuk berdoa meminta” makanan sehari-hari” (atau suatu firman yang baru dari Allah setiap hari). Darimanakah datangnya iman? 

Roma 10:17 memberitahu kita bahwa iman datang dari pendengaran akan rhena Allah, bukan dari logos. Iman datang ketika dengan kemahakuasaan-Nya Allah memberikan suatu firman rhema kepada kita. Firman rhema datang kepada orang-orang yang rajin mencari Allah.

Kumpulan Firman Tuhan:

No comments:

Post a Comment